پاستا آلفردو
75,000 تومان
score score score score score
پاستا پستو
80,000 تومان
score score score score score
پاستا آرابیتا
85,000 تومان
score score score score score
پاستا بیف استروگانف
80,000 تومان
score score score score score
پاستا چیکن استروگانف
85,000 تومان
score score score score score
پاستا تورینو
90,000 تومان
score score score score score
پاستا شف
85,000 تومان
score score score score score